Súbory cookie

Cookie súbory používame na našej webstránke kvôli správnemu fungovaniu našej stránky, prispôsobeniu analytiky a obsahu návštevníkovi stránky. Viac informácií o cookie

Nevyhnutne potrebné
Súvisiace s analytikou
celaning-services.sk
podľa čl. 13 Nariadenia GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov A. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Prevádzkovateľ: Le Trans s.r.o. Delená 10, 84107, BRATISLAVA IČO: 46866931 DIČ: 2023626495 Emailová adresa: info@cleaning-services.sk Telefónne číslo: +421 919 136 344 B. Účel spracúvania osobných údajov: Účelom je: uzatvorenie kúpnej zmluvy/zmluvy o službe a predzmluvné vzťahy, plnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy/zmluvy o službe, spracúvanie osobných údajov z dôvodu splnenia povinností podľa osobitných predpisov (daňové zákony a pod.) C. Právny základ spracúvania osobných údajov: Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu a záujemcovi o kúpu tovaru alebo služby ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a uzatvorenia kúpnej zmluvy. Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu alebo odberateľovi ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia, bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorou je splnenie daňových povinností. D. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu: Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú: Poštový prepravca Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa: Daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď. E. Doba uchovávania osobných údajov Doba uchovávania osobných údajov je určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službe (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany); dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie účtovných dokladov na základe osobitného predpisu. F. Práva dotknutej osoby Dotknutá osoba má právo: požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa kupujúceho (ďalej tiež ako „dotknutá osoba“). Dotknutá osoba má právo vedieť zoznam osobných údajov, ktoré spracúvame. na opravu osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal opatrenia, aby uchovával presné, úplné a aktuálne osobné údaje. na vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie). Dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie jej osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, a to najmä: osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané, súhlas bol odvolaný, osobné údaje sa spracúvali nezákonne, a pod. Žiadosti o výmaz osobných údajov nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na: splnenie zákonnej povinnosti, na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania. na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Dotknutá osoba môže pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sa prestali používať osobné údaje, a to najmä: počas obdobia overenia správnosti osobných údajov, v prípade namietnutia správnosti osobných údajov, počas obdobia overenia, či prevádzkovateľ má relevantný účel spracúvania, počas obdobia overenia, či oprávnené záujmy prevažujú nad oprávnenými záujmami. namietať spracúvanie osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípade pochybností, či je na spracúvanie osobných údajov právny dôvod, príp. namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. na prenosnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má za určitých okolností právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi. Toto právo na prenosnosť sa týka len tých osobných údajov, ktoré boli poskytnuté na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je jednou zo zmluvných strán. odvolať súhlas. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas v prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán. Dotknutá osoba má právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Kupujúci ako dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@cleaning-services.sk, telefónne číslo +421 919 136 344, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. G. Zákonná alebo zmluvná požiadavka Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na účel uvedený v tomto dokumente, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu, o ktorú kupujúci prejavil záujem a následne plniť práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy pre predávajúceho a kupujúceho.Sme cleaning-services.sk

Ponúkame komplexné upratovacie služby pre domácnosti, firmy, salóny, ambulancie, predajne. Pracovníkov si vyberáme naozaj starostlivo. Veľký dôraz kladieme na slušnosť, vystupovanie a spoľahlivosť. Veľmi nám záleží na našich zákazníkoch a preto je dôležitá prvotná obhliadka, kde sa dohodne rozsah prác, skontrolujú sa citlivé povrchy a objekty, ktoré by sa mohli pri upratovaní a čistení poškodiť. Našich pracovníkov na zistené skutočnosti vopred upozorníme. Aj pre tento prípad sme poistení voči škode, ktorá vznikne naším neúmyselným zavinením.


Ľudský prístup

Odborné znalosti

Precíznosť
Viac o našej spoločnosti